Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/02/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Μετατροπέας d/a - Εξωτερικό τροφοδοτικό

Merason frérot - pow1

Merason frérot - pow1

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του fr?rot έγινε μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής εισόδου με σήματα 24-bit/96kHz, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Όλα τα διαγράμματα που παραθέτουμε αφορούν σε μετρήσεις που έχουν γίνει με το εξωτερικό τροφοδοτικό pow1.
Το ψηφιακό interface της Asahi Kasei (AK4118) δεν προσφέρει καταστολή του εισερχόμενου jitter. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε και από άλλες συσκευές που έχουμε μετρήσει και φαίνεται, επίσης, από το σχετικό διάγραμμα, με την καμπύλη να βρίσκεται στα 0dB. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί σημασία τόσο στην ψηφιακή πηγή που προηγείται και τροφοδοτεί τις συμβατικές ψηφιακές εισόδους του frérot, όσο και στο ίδιο το καλώδιο.
Ο ίδιος ο μετατροπέας εισάγει μικρές ποσότητες jitter, με τις υπολογισμένες τιμές να βρίσκονται στην περιοχή των 200ps για συχνότητες 100-200Hz, πολύ μακρυά από τις στάθμες που απαιτούνται για να γίνει το φαινόμενο ακουστό.
Η γραμμικότητα της στάθμης είναι πολύ καλή, με την έξοδο να φτάνει άνετα μέχρι τα -100dBFS χωρίς εμφανείς παραμορφώσεις. Κάτω από αυτή την στάθμη επικρατεί ο θόρυβος.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Οι παραμορφώσεις του frérot κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Σε συνάρτηση με την συχνότητα, οι σχετικές καμπύλες κινήθηκαν μεταξύ -80 και -70dB περίπου, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ THD και THD+N (αναμενόμενο καθώς η μέτρηση γίνεται σε υψηλή στάθμη).
Σε συνάρτηση με την στάθμη, οι επιδόσεις του μετατροπέα είναι αξιόλογες με την αρμονική παραμόρφωση (THD) να μην ξεπερνά τα --50dB για στάθμη -60dBFS και το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) να βρίσκεται κάτω από τα -30dB για την ίδια στάθμη. Στο ίδιο διάγραμμα διαφαίνεται μια μικρή μόνο αύξηση της παραμόρφωσης για σήματα με στάθμες πάνω από τα -5dB, δείγμα ότι το αναλογικό στάδιο “αντέχει” χωρίς προβλήματα να χειριστεί σήματα κοντά στα 0dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS. THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (μοβ καμπύλη), THD (ροζ).

Η απόκριση των ψηφιακών φίλτρων του μετατροπέα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα: Φαίνεται ότι η Merason έχει επιλέξει το ήπιο φίλτρο του PCM1784 (το τσιπ προσφέρει δύο επιλογές) καθώς υπάρχει η αντίστοιχη, τυπική, συμπεριφορά πάνω από την συχνότητα αποκοπής.
Η επιλογή αυτή έχει εμφανή (θετική) επίπτωση στην απόκριση του DAC στο πεδίο του χρόνου. Εδώ, το pre- και το post-ringing είναι εμφανώς περιορισμένα και η συμπεριφορά αυτή, πιθανώς ακούγεται και στην πράξη, αν και επειδή η συσκευή δεν προσφέρει επιλογή, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου (44.1kHz).

Το “αργό” φίλτρο δεν φαίνεται να έχει επίπτωση στην αναδίπλωση θορύβου μέσα στο ακουστικό φάσμα. Αν και ο frérot δεν “βάζει φωτιά” στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι καμπύλες στο αντίστοιχο διάγραμμα βρίσκονται συστηματικά κάτω από τα -80dBFS και γύρω από τα -90dBFS, μια επίδοση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή.
Γενικά ο μικρός Merason είναι ένας μετατροπέας με καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου. Το σχετικό φάσμα, για αδρανές κανάλι, βρίσκεται γύρω από τα -110dΒFS και δεν ξεπερνά τα -105dBFS, ακόμη και στο όριο της μέτρησης (20kHz). Ενδιαφέρον, όσο και ενδεικτικό για την ποιότητα των τροφοδοτικών, είναι το γεγονός ότι απουσιάζουν οι συνήθεις αιχμές στα 50/100Hz. Η συμμετοχή της τροφοδοσίας στον συνολικό θόρυβο είναι πολύ μικρή, στα 7.8μVrms. Η δυναμική περιοχή της συσκευής μετρήθηκε στα 95.4dB.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Το φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο χαμηλής συχνότητας είναι καθαρό, με ελάχιστα ίχνη στα 100Hz και τα 200Hz. Όλα τα ευρήματα βρίσκονται κάτω από τα -100dBu.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Οι σχετικές καμπύλες βρίσκονται γύρω στην περιοχή των -100 και -90dB μέχρι το 1kHz και στην συνέχεια συστηματικά κάτω από τα -100dB, μια, ακόμη, απόδειξη της καλής τροφοδοσίας και της καλής κατασκευής του κυκλώματος.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.