Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/09/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΦΙΛΤΡΟ/ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Galactron MK 2400

Galactron MK 2400

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του MK 2400 περιέλαβε τρία διαφορετικά στάδια. Καταρχήν αξιολογήθηκε η επίδρασή του στις βασικές παραμέτρους της ποιότητας της γραμμής τροφοδοσίας, δηλαδή στην παραμόρφωση των κυματομορφών τάσης και ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή, ως φορτίο χρησιμοποιήθηκε ο τελικός ενισχυτής αναφοράς, Parasound HCA-3500, ο οποίος έχει δύο διαφορετικές γραμμές τροφοδοσίας, μια ανά κανάλι, οι οποίες συνδέθηκαν στους αντίστοιχους ρευματοδότες των 1000W. Στην συνέχεια αξιολογήθηκε η επίδραση του MK 2400 στο φάσμα θορύβου του ίδιου τελικού ενισχυτή, με έμφαση στις υψηλές και πολύ υψηλές συχνότητες (έξω από την ακουστική περιοχή). Τέλος, αξιολογήθηκε η επίδραση της συσκευής στις επιδόσεις θορύβου ενός μέτριου σε συνολική ποιότητα DAC.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας, ένα σημείο που αξίζει παρατήρησης (και πιθανώς περαιτέρω διερεύνησης) είναι ότι η σύνδεση του MK 2400 στην πραγματικότητα αυξάνει την αρμονική παραμόρφωση της τάσης. Στα σχετικά διαγράμματα βλέπουμε ότι οι αντίστοιχες τιμές είναι 1.9% και 3.0% THDr αντιστοίχως χωρίς και με το φίλτρο (η μέτρηση THDr γίνεται με αναφορά το σύνολο της τάσης, όπως αυτό διαμορφώνεται από όλες τις αρμονικές). Ωστόσο, η κατανομή των αρμονικών στην περίπτωση που το MK 2400 βρίσκεται στη γραμμή είναι σαφώς πιο ομαλή, με την ανώτερη, ένατη αρμονική να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Η παρουσία περιττών αρμονικών στο διάγραμμα είναι χαρακτηριστική για γραμμές τροφοδοσίας που “βλέπουν” μη γραμμικές διατάξεις, όπως είναι τα συμβατικά τροφοδοτικά με γέφυρες ανόρθωσης και πυκνωτές εξομάλυνσης.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση (THDr) της κυματομορφής της τάσης χωρίς το MK 2400.

Αρμονική παραμόρφωση (THDr) της κυματομορφής της τάσης με το MK 2400.

Εντελώς διαφορετική εικόνα υπάρχει στην περίπτωση των αρμονικών του ρεύματος. Εδώ η παραμόρφωση είναι αισθητά χαμηλότερη 69.7% έναντι 73.5% THDr με και χωρίς το φίλτρο αντίστοιχα, με σημαντική εξασθένηση τόσο των ανώτερων περιττών αρμονικών όσο και των άρτιων αρμονικών (μέχρι 8ης τάξης). Αν και τα ποσοστά παραμόρφωσης φαίνονται εξωπραγματικά με μέτρο τις συνήθεις επιδόσεις των συσκευών ήχου, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Η κυματομορφή του ρεύματος είναι εξαιρετικά παραμορφωμένη σε σχέση με την ιδανική ημιτονοειδή κυματομορφή, έχοντας μορφή στιγμιαίας -σχεδόν- αιχμής, όταν η γραμμή περιλαμβάνει κύκλωμα ανόρθωσης και πυκνωτές εξομάλυνσης. Στην πραγματικότητα, η παραμόρφωση του ρεύματος και της τάσης σε μια γραμμή τροφοδοσίας έχουν σχέση αιτίου-αιτιατού: Η μη γραμμική συμπεριφορά του φορτίου επιβάλλει μεγάλες παραμορφώσεις στο ρεύμα που διαρρέει την γραμμή, η τάση της οποίας, επίσης παραμορφώνεται στο μέτρο που επιτρέπει η εσωτερική αντίσταση της πηγής (στην πραγματικότητα, δηλαδή, του δικτύου τροφοδοσίας), η οποία ωστόσο είναι πολύ χαμηλή, γιαυτό και οι τιμές παραμόρφωσης της τάσης παραμένουν σε -σχεδόν- audio επίπεδα.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση (THDr) της κυματομορφής του ρεύματος χωρίς το MK 2400.

Αρμονική παραμόρφωση (THDr) της κυματομορφής του ρεύματος με το MK 2400.

Το φάσμα θορύβου στην έξοδο του τελικού ενισχυτή, ενώ αυτός αποδίδει 10Wrms/8Ω δείχνει ότι το MK 2400 έχει θετική επίδραση, ιδιαίτερα στην περιοχή αμέσως έξω από το ακουστικό φάσμα (με κέντρο το 1MHz περίπου), η οποία εμφανίζεται πιο ήρεμη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η επίδραση της συσκευής στον συγκεκριμένο τελικό, φαίνεται μάλλον μικρή αν και όχι αμελητέα.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο τελικού ενισχυτή (1kHz, 10Wrms/8Ω). Κεντρική συχνότητα 20MHz, χωρίς το MK 2400.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο τελικού ενισχυτή (1kHz, 10Wrms/8Ω). Κεντρική συχνότητα 20MHz, με το MK 2400.

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση του DAC: Εδώ η τροφοδότηση της συσκευής μέσω του φίλτρου φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις της. Το διάγραμμα του θορύβου από διαμόρφωση δείχνει μια βελτίωση η οποία είναι έντονα εμφανής και τυπικά ξεπερνά τα 10dBr (-87.9dBr έναντι -76.4dBr με και χωρίς το φίλτρο αντιστοίχως, για το RMS άθροισμα όλων των συνιστωσών).
Σε παρόμοια λογική, το διάγραμμα θορύβου και παρεμβολών του ίδιου DAC δείχνει θεαματικά καλύτερο τόσο “στο μάτι” (δηλαδή ως γράφημα) όσο και στους αριθμούς. Με βάση τους τελευταίους, φαίνεται ότι η εισαγωγή του φίλτρου επιδρά κατά κύριο λόγο στον θόρυβο από την τροφοδοσία (βελτίωση περί τα 7dBu) και στον θόρυβο εντός του ακουστικού φάσματος (22Hz-22kHz), με βελτίωση σε σχεδόν 8dBu. Ο θόρυβος εκτός του ακουστικού φάσματος μειώθηκε επίσης αλλά σχετικά λιγότερο, με βελτίωση στην περιοχή των 5dBu.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου από διαμόρφωση στην έξοδο DAC. Σήμα συχνότητας 24kHz (sample rate: 24-bit/96kHz), χωρίς το MK 2400 (μπλε καμπύλη) και με το MK 2400 (γκρι καμπύλη).

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band) στην έξοδο DAC, χωρίς το MK 2400 (μπλε καμπύλη) και με το MK 2400 (γκρι καμπύλη).