Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/02/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

LAB12 melto2

LAB12 melto2

Κατά την διαδικασία της εργαστηριακής αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν ρυθμίσεις τόσο για κεφαλές κινητού μαγνήτη (47kΩ/100pF) όσο και για κεφαλές κινητού πηνίου (100Ω, High Gain). Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από την μέτρηση των τριών καμπυλών αποέμφασης) η επιλεγμένη καμπύλη ήταν η RIAA. Ως έξοδος, χρησιμοποιήθηκε η single ended.
Για στάθμη εξόδου -10dBV (316mVrms), ο προενισχυτής απαίτησε 3.14mVrms στην είσοδο κινητού μαγνήτη και 0.186mVrms στην είσοδο κινητού πηνίου, επιβεβαιώνοντας το κέρδος που δίνει η εταιρία, 38 και 64dB αντιστοίχως. Τα περιθώρια υπερφόρτωσης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα μεγάλα καθώς για να εμφανίσει τα πρώτα φαινόμενα ψαλιδισμού, ο melto2 απαίτησε 88.3mVrms στην είσοδο κινητού μαγνήτη (για έξοδο 8.8Vrms) και 3.4mVrms στην είσοδο κινητού πηνίου (για έξοδο 5.7Vrms).
Αναλόγως καλές ήταν και οι μετρήσεις παραμόρφωσης. Οι στατικές τιμές για σήμα στην είσοδο κινητού μαγνήτη ήταν 0.007% (THD) και 0.076% (THD+N) και για σήμα στην είσοδο κινητού πηνίου ήταν 0.023% (THD) και 0.781% (THD+N). Ιδιαίτερα καλός (για την ακρίβεια από τους καλύτερους που έχουμε μετρήσει τον τελευταίο καιρό) εμφανίστηκε ο προενισχυτής σε θέματα θορύβου: Στην είσοδο κινητού μαγνήτη μετρήσαμε -72.2dBr(A) (με στάθμη αναφοράς τα -10dBV) και στην είσοδο κινητού πηνίου, -54.7dBr(A), για την ίδια στάθμη αναφοράς.
Η ακρίβεια της αποέμφασης RIAA κινήθηκε σε ιδιαίτερα καλά επίπεδα. Η μέγιστη απόκλιση που μετρήσαμε ήταν 0.39dB (στην χρονική σταθερά των 3180μS) με τις άλλες χρονικές σταθερές να παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες αποκλίσεις (0.22dB στα 318μS και 0.08dB στα 75μS). Κορυφαία ήταν η επίδοση στην ομοιότητα των δύο καναλιών με την μέγιστη απόκλιση (στα 75μS) να μην ξεπερνά το 0.07dB (αυτές οι επιδόσεις δικαιολογούνται από την πολύ αυστηρή διαδικασία επιλογής των παθητικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση των δικτυωμάτων της αποέμφασης).
Στα σχετικά διαγράμματα μπορεί κανείς να δει, τόσο την πρακτικώς μηδενική απόκλιση μεταξύ των δύο καναλιών όσο και τις πολύ μικρές αποκλίσεις από τις ιδανικές τιμές (η σχετική βαθμονόμηση βρίσκεται αριστερά).
Στην συγκριτική παράθεση των τριών καμπυλών που προσφέρει ο melto2 (RIAA, Decca και Columbia) φαίνονται οι γνωστές μικρές διαφορές μεταξύ των τριών ισοσταθμίσεων και μπορεί κανείς, εμμέσως, να συμπεράνει ότι οι οι δύο άλλες καμπύλες είναι το ίδιο ακριβείς με την RIAA.

Thumbnail Thumbnail

Aποέμφαση RIAA (πράσινη και κόκκινη καμπύλη) και αντισταθμισμένη καμπύλη απόκρισης (μέσω αντίστροφης ισοστάθμισης RIAA, πορτοκαλί και ιώδης καμπύλη).

Διαθέσιμες καμπύλες αποέμφασης. RIAA (πράσινη), Columbia (κόκκινη), Decca (πορτοκαλί).

Το φάσμα της εξόδου, με σήμα 1kHz στην είσοδο κινητού μαγνήτη και στάθμη αναφοράς τα -10dBV, περιλαμβάνει μια -σχετικώς- ισχυρή δεύτερη αρμονική (κοντά στα -85dBr) και, πρακτικώς, ελάχιστα ίχνη αρμονική παραμόρφωσης πάνω από αυτήν, καθώς οι υπόλοιπες συνιστώσες χάνονται στον θόρυβο του διαγράμματος.
Το φάσμα θορύβου της συσκευής (με αναφορά τα -10dBV) δεν κρύβει εκπλήξεις. Μπορεί, κανείς, να διακρίνει τις συνιστώσες του hum (στα 50Hz και τα 100Hz, στην περιοχή των -80dBr, καθώς και τα αποτελέσματα της ενδοδιαμόρφωσής τους, τα οποία βαίνουν μειούμενα σε συνάρτηση με την συχνότητα με εντατικό ρυθμό. Στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων υπάρχουν κάποιες αιχμές οι οποίες ίσως οφείλονται στον μικροεπεξεργαστή και την οθόνη, βρίσκονται όμως σε χαμηλές στάθμες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Η μεταβολή του συνόλου της παραμόρφωσης και του θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα, δείχνει μια ιδιαίτερα ομαλή συμπεριφορά στο φάσμα, με την επίδοση μέσω της εισόδου MM να βρίσκεται γύρω από το 0.1% και την επίδοση μέσω της εισόδου κινητού πηνίου να μην ξεπερνά στην χειρότερη περίπτωση (του αριστερού καναλιού), το 0.4% και να παραμένει συστηματικά κάτω από το 0.2% στο δεξί κανάλι.

Thumbnail Thumbnail

Μεταβολή του συνόλου παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Μεταβολή του συνόλου παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜC

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη, με μέτρηση μέσω της εισόδου κινητού μαγνήτη έχει την συνήθη μορφή. Οι παρατηρητικοί θα προσέξουν ότι την καλύτερη επίδοση (THD κοντά στο 0.01%) η συσκευή την επιτυγχάνει για στάθμες γύρω και πάνω από τα -10dBV, την ονομαστική στάθμη Line. Από το σημείο αυτό, η παραμόρφωση αυξάνεται προοδευτικά μέχρι τα πρώτα ίχνη ψαλιδισμού (στο 0.3%).
Παρόμοια συμπεριφορά καταγράφηκε και κατά την μέτρηση μέσω της εισόδου κινητού πηνίου, με την πρόσθετη παρατήρηση ότι εδώ οι τιμές είναι υψηλότερες τόσο στην μέτρηση THD όσο και στην μέτρηση THD+N.

Thumbnail Thumbnail

Μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. THD (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), THD+N (πορτοκαλί/ιώδης). Συχνότητα: 1kHz, είσοδος MM.

Μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. THD (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), THD+N (πορτοκαλί/ιώδης). Συχνότητα: 1kHz, είσοδος MC.