Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/10/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Wi-Fi STREAMER/UPnP RENDERER

Advance Acoustic WTX-Microstreamer.

Advance Acoustic WTX-Microstreamer.

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του WTX-Microstreamer έγινε με την χρήση σημάτων 24-bit/96kHz με ορισμένες εξαιρέσεις, καθώς αποδείχθηκε ότι, παρά την συμβατότητά του με streams υψηλής ανάλυσης, η απόκριση του αναλογικού σταδίου είναι περιορισμένη στα 22kHz περίπου, γεγονός το οποίο έκανε αδύνατες κάποιες μετρήσεις που περιλαμβάνουν σήματα πάνω από την συχνότητα αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιήθηκαν, εναλλακτικά, σήματα με sample rate 16-bit/44.1kHz και αυτό αναφέρεται ρητώς.
Το διάγραμμα αναπαραγωγής σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS) χαρακτηρίζεται, κυρίως, από θόρυβο, τόσο στην περιοχή του τροφοδοτικού (50Hz) όσο και υψίσυχνο, μια συμπεριφορά που είναι αναμενόμενη με βάση το είδος της συσκευής και την κατηγορία τιμής της.
Η απόκριση συχνότητας του WTX είναι τυπικώς καλή, χωρίς ορατά προβλήματα μέσα στο συμβατικό ακουστικό φάσμα (20Hz-20kHz) και οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών διατηρούνται, σε όλο το εύρος της μέτρησης, στην περιοχή του 1dΒ.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (1kHz/-80dBFS, 24bit/96kHz ).

Απόκριση συχνότητας (0dBr: 1kHz/-20dBFS, 16bit/44.1kHz).

Το φάσμα της εξόδου με σήμα εισόδου 1kHz (-20dBFS) περιλαμβάνει μια σειρά από περιττές αρμονικές, ισχυρότερη των οποίων είναι η τρίτη. Η στάθμη των αρμονικών είναι γενικώς χαμηλή, κάτω από τα -80dBr και μειώνεται ακόμη περισσότερο καθώς η τάξη τους αυξάνει, προσεγγίζοντας τα -100dBr.
Το φάσμα του θορύβου (με σήμα “digital black” στην είσοδο) επαληθεύει την συμπεριφορά που είδαμε στο time domain με το σήμα πολύ χαμηλής στάθμης. Στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων επικρατεί, πράγματι, ο θόρυβος από την τροφοδοσία με βασικές συνιστώσες στα 50/100Hz και σαφή παρουσία προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης τους. Η στάθμη όλων αυτών ξεπερνά ελάχιστα τα -90dBr, επομένως μπορούν να θεωρηθούν ως πολύ χαμηλές. Ο θόρυβος της συσκευής έχει μια τάση αύξησης πάνω από τα 20kHz κι εδώ, όμως, οι στάθμες είναι πολύ χαμηλές. Στην πράξη, με βάση την εικόνα που διαμορφώνεται από το συγκεκριμένο διάγραμμα, το WTX είναι μια αρκετά ήσυχη συσκευή.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο (Digital Black, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz).

Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (για sample rate 16/44.1) δεν κρύβει κάποια έκπληξη. Το φάσμα περιλαμβάνει σαφείς ενδείξεις διαμόρφωσης από τα 100Hz του θορύβου (με συνιστώσες που ξεπερνούν ελάχιστα τα -100dBr) και ίχνη διαμόρφωσης από πολύ χαμηλές συχνότητες τα οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν σε jitter, η συμμετοχή του οποίου στην συνολική μέτρηση φαίνεται, πάντως, να είναι ελάχιστη.
Το διάγραμμα μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα αποκαλύπτει μια συσκευή με καλή συμπεριφορά στον συγκεκριμένο τομέα. Στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων η μέτρηση βρίσκεται λίγο πάνω από το 0.03%, με ήπιες τάσεις αύξησης πάνω από τα 5kHz. Στα 20kHz η μέγιστη τιμή που μετρήσαμε ήταν 0.07%.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 24bit/96kHz, -5dBFS.

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz, line out).

Τέλος, η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη μεταβάλλεται όπως, περίπου, θα περίμενε κανείς. Για σήματα σχετικώς υψηλής στάθμης (μέχρι τα -30dBFS, περίπου) οι επιδόσεις του WTX είναι καλές, αλλά το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου αυξάνεται αρκετά όταν οι στάθμη του σήματος πέσει κάτω από τα -50dBFS, με κύριο “ύποπτο” τον θόρυβο.

Thumbnail

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz).